Escolas da filantropía particular
 

 

Escolas Fernández Areal. O Porriño

O 30 de xullo de 1899 quedou constituída a "Fundación Escuelas Fernández Areal", que o filántropo porriñés residente en Valparaíso creou na súa vila natal para evitar que os emigrantes fillos de Porriño chegaran a América en inferioridade de condicións de capacidade aos doutras partes. O edificio destinado ás escolas encargouse ó arquitecto Antonio Palacios, quen o construíu desinteresadamente. A súa inauguración veu sendo en 1908 e xa contaba cun mestre e mais un axudante. O seu mantemento estaba garantido cun capital de 75.000 pesetas, “así como un edificio adecuado para dicho fin a la sombra de cuyos muros recibieron por espacio no interrumpido de 24 años, y bajo la dirección de cultos y competentes maestros educación e instrucción una inmensa mayoría de los ciudadanos de esta localidad, a cuya escuela se le guarda, por dicho motivo, gran cariño, así como especial, por ser prenda en grata memoria de un hijo de esta villa que en tierras de allende los mares, forjó una fortuna y acrisoló sus amores a la patria chica”. No 1932 clasusurouse o centro pola conversión en graduada da escola unitaria estatal.

Fonte: Xosé M. Malheiro Gutiérrez.

 

 
     
   
Edificio de Antonio Palacios