Guía de retorno

 

TRÁMITES PREVIOS AO RETORNO

Baixa Consular

Aqueles emigrantes inscritos no rexistro de matrícula do consulado español, unha vez que decidan transladar a súa residencia ao Estado español dun xeito definitivo, deberán solicitar a baixa voluntaria no rexistro de matricula definitiva (coñecida coma baixa consular) na oficina consular ou da sección consular da misión diplomática correspondente. Para solicitar a baixa consular, o interesado/a deberá acudir persoalmente ao consulado provisto do seu pasaporte vixente.

A baixa consular é un documento necesario para empadroarse no seu concello ou para solicitar o certificado de emigrante retornado.

 

Documentos acreditativos da actividade laboral

Calquera emigrante retomado/a que desexe acceder ás diversas prestacións previstas pola lexislación no ámbito laboral, deberá acreditar documentalmente que atividade laboral por conta allea ou propia realizou dende a súa última saída do Estado español, achegando no seu caso a seguinte documentación:

 

Traballadores/as por conta allea

Contratos de traballo, Follas salariais ou nóminas, certificados de afiliación ou cotización ao sistema da Seguridade Social do país do que cotizaran. Certificados de empresas para as que prestaron servizos onde figure o tempo da prestación do mesmo.

 

Traballadores/as por conta própria

Documentación xustificada do período e natureza da actividade, certificados de afiliación ou cotización ao sistema da Seguridade Social que protexa aos traballadores/as autónomos, certificados acreditativos do pagamento de impostos polo exercicio de atividade ou traballo persoal.

Todos os documentos, aínda que sexan oficiais, referidos ao tempo traballado no exterior deberán ser certificados respecto do seu contido polo consulado, embaixada ou consellaria laboral española do país de procedencia.

 

TRÁMITES POSTERIORES AO RETORNO

Documento de Identidade

É o documento público que acredita a ausencia personalidade do seu titular, consigue o xutisficante completo da súa identidade, e serve, para acreditar a nacionalidade. Os maiores de 14 anos están obrigados a telo. O Documento de identidade, só se pode tramitar nas oficinas do Documento de Identidade no Estado, que habitualmente están nas Comisarías de Policía.

 

Empadroamento

Todo galego/a residente no exterior que decida transladar a súa residencia ao noso país deberá solicitar a alta no padrón municipal do concello onde vaia fixar a súa residencia. Para isto, debe dirixirse ao departamento de estatística do seu concello e achegar a baixa consular, xunto con calquera documento que acredite a súa residencia nese concello: contrato de alugamento, escritura de propiedade dunha vivenda, contrato de luz...

 

Certificado de emigrante retornado

É o certificado que acredita o feito do retorno definitivo ao Estado español. Este certificado expedirase nas Subdelegacións do Governo, aínda que tamén se expide nas Delegacións Provinciais do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Este documento é imprescindíbel para acreditar a condición de emigrante retornado.

Para que a administración emita este certificado deberá achegar a seguinte documentación:

Pasaporte ou documento de identidade en vigor

Deberáse acreditar a nacionalidade española mediante o pasaporte ou documento de identidade en vigor ou certificado de inscrición ou rexistro de matrícula de españois expedido polo consulado.

Data da súa última saída do Estado español, para o que se presentará igualmente pasaporte ou outro documento que o xustifique.

Baixa consular, onde o interesado probará a data do seu retorno e país de procedencia.

Debe acreditarse ,documentalmente os períodos traballados nun país estranxeiro desde a última saída do Estado español, xa sexa como traballador por conta alllea ou propia.

Cando se trate de traballadores procedentes da Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza, só deberán acreditar a data da súa última saída a data de retorno e vir co formulario comunitario E-301.

 

Permisos de conducir

Unión Europea

Os permisos de conducción dos Estados membros da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo, de acrodo coa normativa comunitaria son válidos no Estado español. Porén o/a titular dun destes permisos deberá inscribir os seus datos na Xefatura Provincial de Tráfico, se adquire a residencia normal no Estado, nun prazo de seis meses desde a data de que consigue tal residencia.

Expedidos por países que non pertencen a Unión Europea

Soamente é posíbel o troco do permiso de conducir si existe o correspondente convenio entre o Estado español e o país de expedición do mesmo. Actualmente só existe convenio con Andorra, Arxentina, Bulgaria, Colombia, Corea do Sur, Chile, Ecuador, Xapón, Marrocos, Perú, Romanía, Suiza, Uruguai e Venezuela. Os trocos tramítanse nas Xefaturas Provinciais de Tráfico.

 

DESEMPREGO

Prestación por desemprego de nivel contributivo

Os/as traballadores/as emigrantes retornados percibirá unha prestación económica de carácter e sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

Certificado de emigrante retornado. Aqueles que retornen dalgún país da Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suiza. Neste caso deberán vir co formulario E-301.

Ter cotizacións por desemprego computábeis á Seguridade Social de 12 meses durante os 6 anos anteriores á última saída do Estado español; si o traballador ten cotizacións no estranxeiro que sexan computabeis; ( na actualidade as realizadas nos países da Unión Europea, Espazo Económico Europeo, Chile Australia e Suiza ), cómputo dos seis anos farase desde a data en que finalice a relación no país de emigración. En todo caso, só poderán computarse os períodos no estranxeiros só si o traballador/a se emprega de novo no Estado español logo do retorno e perda o seu traballo por unha causa que xenere unha nova situación legal de desemprego.

Cesar na relación laboral mantida no país de emigración e non ter dereito á protección por desemprego nese país.

Atoparse en situación legal de desemprego.

Inscribirse como demandante de emprego e solicitar a prestación na oficina de emprego nos quince días hábiles seguintes ao retorno.

Non ter cumprido a idade que permita acceder a pensión contributiva de xubilación.

O dereito á prestación nace ó día seguinte da data do retorno, sempre que a inscrición como demandante de emprego e a solicitude da prestación por desemprego se formule dentro dos 15 días seguintes a dita data. De non facelo asi, dentro do mencionado prazo, recoñecerase a prestación a partir da solicitude, perdendo tantos días de prestación como medien entre a data en que se debeu solicitar e aquela na que efectivamente se levou a cabo. A duración mínima da prestación é de 120 días (4 meses) e a máxima de 720 días (24 meses), taxándose a prestación segundo os períodos de ocupación cotizada.

Exportación da prestación por desemprego da Unión Europa ou Suiza

O/a traballador emigrante que atopese desempregado, cobrando unha prestación e decida retornar a Galiza, poderá trasladar a prestación únicamente durante un máximo de tres meses. Deberá presentar na oficina de emprego o formulario E-303.

Subsidio por desemprego para emigrantes retornados

Os/as traballadores/as emigrantes retornados que non teñan dereito á prestación por desemprego a nivel contributivo poderán acollerse a este subsidio sempre que cumpran os seguintes requisitos:

Estar desempregado

Estar inscrito como demandante de emprego no prazo dun mes desde a súa chegada, sen ter rexeitado unha oferta de emprego axeitado, ou terse negado a participar salvo causa xustificada en accións de formación, promoción Certificado de emigrante retornado.

Acreditar, como mínimo ter traballado 12 meses nos últimos seis anos no país de emigración.

Ser traballador/a emigrante retornado/a de países non pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou cos que non exista convenio sobre protección de desemprego.

Carecer de rendas de calquera natureza, en computo mensual, o 75% da contía do salario mínimo profisional, excluídas as dúas pagas extraordinarias.

O dereito nace ao día seguinte de finalizar o prazo de espera dun mes dende a súa inscrición de demandante de emprego. A solicitude debe formularse no prazo dos quince días seguintes á finalización de dito prazo. De non facer asi, o dereito nacerá o día seguinte da solicitude, reducíndose a duración do subsidio en tantos días como medien entre a data en que nacera o dereito, de non telo solicitado en tempo e forma, e aquel en que efectivamente se solicitou. A duración é de 6 meses prorrogábeis por períodos semestrais até un máximo de 18 meses.

Renda Activa de Inserción RAI.

Tratase dunha axuda xestionado polo Servizo Público Estatal, dirixido aos/as traballadores/as desempregados/as con especiais necesidades económicas e dificultades para procurar emprego.

Poderán ser beneficiarios aqueles traballadores emigrantes que retornando traballaran como mínimo 6 meses no estranxeiro dende a última saída do Estado español e estén inscritos como demandantes de emprego. Ademáis deben reunir os seguintes requisitos: Ser maior de 45 anos e menor de 65 anos,non ter dereito a prestacións ou subsidio por desemprego, carecer de rendas de calquera natureza. superiores en cómputo mensual ao 75% do salario mínimo interprofesional.

A cuantía da renda será igual o 80% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). A duración máxima da percepción da renda será de 11 meses.

 

AXUDAS A PROL DOS EMIGRANTES RETORNADOS

Axuda para atender as necesidades extraordinarias dos retornados. MTAS

Tratase dunha axuda económica do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais dirixida aos emigrantes retornados para axudar a sufragar os gastos extraordinarios derivados do retorno. Esta axuda podera ser solicitada dentro dos nove meses seguintes ao retorno, sempre que fique acreditado que residiron no exterior, de forma continuada ,un mínimo de cinco anos antes do retorno.

A axuda se poderá solicitar en calquera momento do ano nas áreas e dependencias provinciais do Ministerio de Traballo ou na Subdelegación do Goberno. A contía será variábel en función das causas que motiven a solicitude e da situación económica e familiar dos interesados. En calquera caso, fixase a cuantía máxima anual por cada beneficiario no importe anula do Indicador Público de Rendas Múltiples (IPREM).

 

Axudas extraordinarias a emigrantes retornados/as e aos seus familiares da Xunta de Galiza.

O obxecto destas axudas é a concesión de prestacións económicas directas, extraordinarias e non periódicas dirixidas aos/as emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares, para atender situacións de necesidade ou precariedade económica derivada do feito do retorno.

Poderán ser beneficiarios e solicitar estas axudas os emigrantes naturais de Galiza, que tiveron o seu lugar de residencia no estranxeiro e que regresaran a Galiza e que cumpran cos seguintes requisitos:

Residir legalmente no estranxeiro un mínimo de tres anos inmediatamente anteriores á data do seu retorno a Galiza.

Traballar no exterior durante un período mínimo dun ano. Quedarán exentos deste requisito os/as emigrantes naturais de Galiza maiores de 65 anos.

Que non transcorrera máis dun ano desde o seu retorno a Galiza. Estar empadroado nun concello de Galiza.

Carecer de bens ou ingresos que permitan alcanzar o nivel mínimo de subsistencia. Manifestar o seu compromiso no documento de solicitude de residir en Galiza un período mínimo dun ano partir da concesión da axuda.

As solicitudes dirixiranse á Secretaría Xeral de Emigración, desde a data de publicación da resolución no Diario Oficial de Galiza até o 30 de setembro.

 

Renda Inserción Social de Galiza. RISGA

É unha prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción que partindo das necesidades e características de cada caso, procure autonomía persoal, familiar e económica do/a beneficiario/a e acade a sua integración laboral
Os/as emigrantes galegos/as retornados/as, poderanse acoller a esta prestación sempre que fixen a sua residencia en Galiza e non superen os 65 anos de idade. As solicitudes para recibir esta prestación realizaranse através dos servizos sociais dos concellos.
Sistema de Atención á Dependencia.
Aquel emigrante retornado en situación de dependencia, quer decir que precisa a atención doutra persoa para realizar tarefas básicas da vida diaria. Debe dirixirse as delegacións provincias, centros sociais e fogares do maior da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galiza, para solicitar a valoración da súa dependencia, para logo a cada persoa acordarase un programa de individual de atención, no que se expresará a que servizos e prestacións ten dereito.

PENSIÓNS

Pensión asistencial por ancianidade a favor dos/as emigrantes retornados/as

Os/as emigrantes cando retornen ao Estado español, poderán ser beneficiarios de pensión asistencial por ancianidade, sempre que acrediten os requisitos, excepto o referido aso periodos de residencia no territorio español, exixidos no artigo 167.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, para ter dereito a unha pensión de xubilación na súa modalidade non contributiva do sistema da Seguridade Social.

 

Pensións non contributivas da Seguridade Social. Invalidez e xubilación

As pensións non contributivas de xubilación e de inválidez aseguran a todos/as cidadáns/cidadás, unha prestación económica, aínda que non teñan cotizado ou teñano feito de xeito insuficiente para ter unha pensión contributiva. Para ser beneficiarios/as deben reunir os seguintes requisitos:

 

Xubilación

Ter cumprido os 65 anos.
Residir legalmente no Estado español, vivindo 10 anos, polo menos, entre a data na que o solicitante cumprise os 16 anos e a da solicitude da pensión, tendo que ser dous deses anos consecutivos e imediatamente anteriores a data da solicitude.

 

Invalidez non contributiva

Ser maior de 18 anos e menor de 65 anos.

Residir legalmente no Estado español, vivindo nel cinco anos, polo menos, tendo que ser dous deses anos consecutivos e imediatamente anteriores á data da solicitude.

Ter unha minusvalía ou enfermidade crónica, en grao igual ou superior ao 65%. Carecer de rendas ou ingresos suficientes.

No noso país a xestión das pensións non contributivas correspóndelle a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galiza.

 

ASISTENCIA SANITARIA

Asistencia sanitaria para traballadores retornados

Terán dereito á asistencia sanitaria aqueles/as emigrantes retornados/as que cumpran os requisitos necesários para poder optar ao subsidio de emigrante retornado.

Os emigrantes retornados dos países do Espazo Económico Europeo e que teñan dereiro a prestación por desemprego deben achegar os formularios comunitarios E-119 e E-301, que lles da dereito a exportar ao Estado español a prestación por desemprego e a asistencia sanitaria durante o cobro desta pensión.

Para aqueles/as emigrantes retornados/as que non tivesen dereito ás prestacións de asisténcia sanitária de acordo coas disposicións da Seguridade Social, do país de procedéncia ou dos convenios que poidesen estar estabelecidos para o efecto, poderá acollerse ao convenio especial en matéria sanitária para emigrantes retornados/as, previo pago da cota fixada ao efecto.

 

Asistencia sanitaria para emigrantes pensionistas

Cando un/unha emigrante retornado/a pensionista, aínda que cobre unha pequena cantidade da Seguridade Social, ten dereito a receber a asistencia sanitaria coma pensionista. Tendo só que comunicarllo ao Instituto Nacional da Seguridade Social.

O emigrante retornado que perciba unha pensión dun país do Espazo Económico Europeo, debera traer o formulario E-121, que llo facilitará o país do que é pensionista e o presentará no Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS.

No caso de precibir a súa pensión de Suíza ao retornar, terían dúas posibilidades ou pode optar subscribir un convenio especial en materia de asistencia sanitaria coa Tesourería da Seguridade Social ou solicitar a algunha das caixas de enfermidade Suiza un formulario E-121 para a cobertura de dita prestación.

 

Asistencia sanitaria a poboación sen recursos

Todos/as emigrantes retornados/as que fixen a sua residencia no Estado español e carezan de recursos económicos suficientes, entendendo como tales, as persoas cuxas rendas sexan inferiores ao salário mínimo interprofesional, poderán solicitar a tarxeta sanitaria para poboación sen recursos. Deberanse dirixir ao centro de saúde máis próximo ou á delegación provincial do Servizo Galego de Saúde.

 

EDUCACIÓN

Homologación de títulos e estudos non universitarios

A homologación de títulos, diplomas ou estudos cursados conforme aos sistemas educativos estranxeiros polo títulos equivalentes de nivel non universitario é o recoñecemento da súa validez no Estado español.

O tramite iniciase no Ministerio de Educación e Ciencia en Madrid ou nas Subdelegacións do Goberno.

 

Convalidación de títulos e estudos non universitarios

A convalidación de estudos estranxeiros por cursos de educación non universitaria supón a declaración da súa equivalencia cos correspondentes de aquí, aos efectos de continuar nun centro docente.

Os/as alumnos/as procedentes dun sistema educativo extranxeiro, que desexen incorporarse a algún dos seis cursos do educación primaria ou até cuarto do ensino secundario obrigatorio, non deben realizar ningún trámite de convalidacón de estudos.

 

Homologación de títulos superiores universitarios

A homologación supón o recoñecemento da equivalencia dun título estranxeiro respecto dun determinado título oficial vixente e supón o recoñecemento dos efectos profesionais inerentes ao título.

O tramite iniciase no Ministerio de Educación e Ciencia en Madrid ou nas Subdelegacións do Goberno.

 

Convalidación parcial de estudos universitarios

Os rectores das universidades teñen atribuída a competencia para convalidar os estudos parciais realizados en centros académicos no estranxeiro cando non finalizaron na obtención dun grao ou título. Tamén cando se denegou a homologación do título polo Ministerio de Educación e Ciencia, sempre e cando a resolución denegatoria indique expresamente tal posibilidade de convalidación parcial.

A convalidación de estudos extranxeiros por estudos universitarios parciais, corresponde á universidade galega na que o interesado desexe proseguir estudos, de acordo cos cirterios fixados polo Consello de Coordinación Universitaria.

Os efectos da convalidación son, con carácter xeral, estrictamente académicos, pois permiten continuar os estudos no sistema educativo.

 

ENDEREZOS E TELÉFONOS

Confederación Intersindical Galega. Departamento de Migración

Santiago
R/ Miguel F. Caaveiro, 10. 15703. Santiago. Teléfono: 981 577074.

A Coruña
Avda Alfonso Molina, s/n.6º.A Coruña. Teléfono: 981 131895.

Vigo
Avda Gregorio Espino. nº 47, baixo.36205.Vigo. Teléfono: 986 827970/1/2.

 

Dependencias Provinciais do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

A Coruña
San Andrés ,162.3º
Teléfono: 981 217676

Lugo
R/ Río Neira, 14-21,baixo. 27003.Lugo
Teléfono: 982 284830


Ourense
Parque de San Lázaro,1. 4º andar.
32003.Ourense
Teléfono: 988 510321

Pontevedra
Avda Cánovas del Castillo,18, 4º andar.
36202.Vigo
Tléfono: 986 430600 ou 222477

 

Enderezos electrónicos

Confederación Intersindical Galega: www.galizacig.com

Secretaria Xeral de Emigración: www.galiciaaberta.com

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: www.benestargaliza.org

Secretaria de Estado de Inmigración e Emigración: www.ciudadaniaexterior.mtas.es

Ministerio de Xustiza: www.mju.es

Ministerio de Educación e Ciencia: www.mec.es