Xornais de Uruguai
 

TÍTULO: ALMA GALLEGA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Ata Ano II. Nº 9 Revista Mensual. Ógano Oficial
da Sociedad Casa de Galicia. (Número extraordinario Outobro 1922) Órgano Oficial da Sociedade Casa de Galicia. Ano 1 (sic) Nº 1: Outubro de 1923(Boletín da Casa de Galicia. (Do Ano 1 Nº1(sic). Xullo de 1924 ó Ano II. Nº 8 (sic) 30-4-1925) Revista Mensual.Ógano Oficial da sociedade Casa de Galicia.(Número de Novembro de )Órgano de Casa de Galicia. 2º Época 1 (sic) Decembro de 1934) Boletín Oficial de Casa de Galicia. Número de Novembro de 1935) Revista da Casa de Galicia). Segunda Época Nº 1 (sic): Setembro 1936 Nº4; Decembro 1936) Órgano Oficial da Casa de Galicia (Número de Xullo de 1941) Revista da Casa de Galicia. (Número extraordinarios de Nobembro de 1994, Decembro 1945, Decembro 1947, Decembro 1949, Outubro 1954, Xaneiro 1960, Febreiro 1954, e Outebro 1967) Órgano Oficial da Casa de Gacilia.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. 1919-Ano II. Nº 9, Marzo 1921.(Número extraordinario) Outubro 1922, Ano 1. Nº 1 (sic): Outubro 1923. Ano 1.N 1.(sic).Xullo de 1924-
Ano II. Nº 8 (sic): 30-4-1925. (Número extrordinario) Novembro de 1927. 2ª Época. Nº 1. (sic) Decembro de 1934, (Número extraordonario) Novembro de 1935, Sengunda, Época nº 1(sic) Setembro 1936-Nº 4 (sic): Decembro 1936. (Número, extraordinario) Xullo 1937. (Número extraordinario) (Outubro) 1937, Nº 1 (sic) (Outubro de 1938-Nº 2 (sic) Decembro de 1938. (Numero extraordinario) Xullo de 1941. (Número extraordinario) Novembro de 1944 (Número extraordinario) Decembro de 1945. (Número extraordinario) Decembro de 1947.(Número extraordinario) Decembro de 1948, (Número extraordinario) Decembro de 1949). Número extraordinario) Outubro de 1954). Número extraordinario) Xaneiro de 1960, (Número extraordinario) Febreiro de 1964.( Número extraordinario) Outubro de 1967.
FRECUENCIA: Varía constantemente, mesmo sen respecta-la indicación do subtítulo.

FORMATO: (Ano 1. Nº 1: Agosto 1919- Ano II: Nº 9; Marzo 1921) 18,5 x 27,5 cm. Núnero extraordinario extraordinario Outubro 1922! 19 x 28,5 cm, Ano 1.Nº 1(sic). Xullo 1924-Ano II Nº 8 (sic) 30-4-1925) 18,5 x 27,5 cm, Número extraordinario Novembro 1927), 18,5 x 27,5 cm, 2ª Época, Nº 1 (sic) Decembro 1934, a Número extraordinario: Xullo (19 x 27,5 cm, Número extraordinario Novembro 1934 a Outubro) 20 x 28,5 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: (Ano 1 Nº 1; Agosto 1919 -Ano II. Nº 9; Marzo 1921) Número de páxonas variables,(Número extraordinario Outubro 1922) 96 pp. Ano 1. Nº 1. (sic). Outubro 1923) 44 pp.(Ano 1. Nº (sic); Xullo 1924- Ano II, Nº 8 (sic) 30-4-1925) 30 pp. Número extraordinario Novembro 1927 (80 pp.) 2º Época Nº 1.(sic) Decembro 1934) 32 pp.(Número extraordinario Novembro)112 pp.(Segunda época.Nº 1 (sic) Setembro 1936 -Nº 4 (sic): Decembro 1936) (32 pp.) Número extraordinario Xullo (1937) 56 pp. Número extraordinario (Outubro 2937) 86 pp. Nº 1.(sic): (Decembro 1938)32 pp. Número extraordinario (Xullo 1941) (82 pp.) (Número Novembro 1944) (68 pp.) (Número extraordinario) (Decembro 1945) 80 pp(Número extraordinario) (Decembro 1947) 64 pp(Número extraordinario) (Decembro 1948) 72 pp.(Número extraordinario) (Decenbro 1949) 56 pp. (Número extraordinario Outubro 1954 (96 pp. (Número extraordinadrio Xaneiro 1960 (48 pp.(Número extraordinario Febreiro 1964 (52 pp.(Número extraordinario Outubro 1967(80pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: (Ano 1.Nº 1.Agosto 1919-Nº 3; Outubro 1919) Director: José Maria Barreiro.(Ano II. Nº 6: Agosto 1920) Director: Ricardo Novoa. (Ano 1. Nº 1. (sic): Xullo 1924-Ano II.Nº 8 (sic):30-4-1925) (Director:José Luis Pimentel) (Sengunda Época.Nº 1 (sic); Setembro 1936-Nº (sic); Decembro 1936) Redactor responsable: Pedro G Acevedo. (Número extraordinario Xullo 1937) Redactor responsable; Ramiro Cantero (Número extraordinario Decembro 1938) Responsasable; Luis Luna. (Número extraordinario Xullo 1941) Redactor responsable: Manuel Dominguez Santamaria, (Número extraordinario Novembro 1944) Director, Adolfo Pérez Bermúdez-Redactor responsable,Carlos Otero, (Número extraordinario Decembro 1945) Director responsable, Hemenegildo Ruibal, (Número extraordinadio Decembro 1947) Director responseble: José Silva Barros; Número extraordinario Decembro 1948: Marcelino Ramos. (Número extraordinario Decmebro 1949: José Silva Rarros: (Número extraordinario Outubro 1954) Redactor responsable: Elías Montero. Números extraordinarios Xameiro 1960 e Febreiro 1964 (Redactor responsable: Manual González Noya.(Número extraordina Outubro 1967) Redactor responsable: Eulogio López Añon.

ADMINISTRADOR: (Ano II.Nº6: Agosto,1920) Administrador, Ramón, Redondo Durán, Ano 1 Nº 1, (sic: Outubro:Outubro 1923) Administrador:Ramón Pampín. (Número extraordinario Decembro 1947, 1948, e 1949) Administrdor: Luciano Gascue.
LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección Completa) BARC (Montevideo) (colección fragmentaria) BCZ (Montevideo) (colección fragmentaria)

OBSERVACIÓNS: Trátase duhna publicación caracterizada pola irregularidade das súas espesificacións editotíais, que dificultan a configuración da colección. Por exemplo, o número extraordinario de outubro de 1967 non ten título-substituido polo enunciado. Casa de Galicia, 50 años de pujante acción social-aínda que no artigo asinado por José Lorenzo Goenaga baixo o titulo “José Maria Barreiro” (p, 7) se recoñece que se trata dunha edicción especial de Alma Gallega.

TÍTULO: ARAZUA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Boletín da Asociación da Cultura Galega.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1: (1929)-Ano II. Nº 2: Outubro 1930.

FRECUENCIA: Irregular.

FORMATO: 25 X 34 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen ilustracións..

NÚMERO DE PÁXINAS: 12 pp.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección fragmentaria: Falta o Nº 1)

BCZ (Montevideo) (colección fracionaria en fotocopias).

OBSERVACIÓNS: Resulta evidente a influencia do doutor Constantino Sánchez Mosquera na prédica de Arazua.

     

TÍTULO: ECOS DA TERRA


SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Ógano Oficial da Casa de Galicia.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevedeo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. Xullo de 1981 - Ano 11. Nº 15: Outubro de 1991.

FRECUENCIA: Irregular.

FORMATO: 20 X 28,5 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: Variable.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:

(Ata o Nº 5) Alfonso Leal.
(Do Nº 6 ó Nº 8) José Barbeito.
(Do Nº 9) Antonio Paleo Fernández.
(Do Nº 10) Gerardo Álvarez.
(Do Nº 11 ó Nº 12) José Caramés Castro.
(Do Nº 13 ó 14) José Manuel Pazos.
(Do Nº 15) José Caramés Castro.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección completa).
BARC (Montevideo) (colección completa).
BCZ (Montevideo) (colección Completa).

     

TÍTULO: EL ECO DE GALICIA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Semanario defensor dos intereses dos seu títulos nas Repúblicas do Plata.

LUGAR DE EDICIÓN:
Montevideo.
DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. 13-8-1882- Ano II. Nº 56: 2-9-1883.

FRECUENCIA: Semanal.

FORMATO: 28 x 38 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen ilustracións (só aparecen gravados en duos números).

NÚMERO DE PÁXINAS: 8 pp. (numeración corrida de toda a colección).

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
(Ata o Nº 52) Redactor: Genaro Joaquín Calvo.
(Do Nº 53 ó Nº 56) Non figura redactor.

ADMINISTRADOR: (Ata o Nº 16). Adminstrador: Juan Echevarría.
(Do Nº 17 ó Nº 52). Administrador: José Ruiz Grossi.
(Do Nº 53 ó 56). Non figura administrador.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección fragmentaria; faltan os Nº 1 e 2).

OBSERVACIÓNS: Como fundadores figuran: Genaro J Calvo, Ramón Campos, Eulogio Carballo, José Maria Castaño, Juan Echeverria, Andres Fuentes, Rafael Gracia Ramos, José A Rey, Mario Rodriguez, José Ruiz Grissi, José Rivas López e Prudencio Otero Fernández.

     

TÍTULO: EL GALLEGO

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Todo por España y para Galicia. Periódico Semanal Órgano dos intereses do seu Nome.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. Nº 3-3-1895 - Ano 1.Nº 38 17-11-1895.

FRECUENCIA: Semanal.

FORMATO: 29,5 x 44 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: 8 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: (Director: César Cisneros Luces).

ADMINISTRADOR: (Ata o Nº 35) Administrador: José Fernández.
(Do Nº 36 ó Nº 38) Administrador: Enrique Fresco.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección completa.)

OBSERVACIÓNS: No editorial do primeiro número o director considera estas publicacións como continuadora, en predica e estilo, da homónima, que fundara en Bos Aires en 1879.

   

TÍTULO: EL HERALDO GALLEGO

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE Diario da Maña. Todo por España-Todo por Galicia.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. 15-1-1889- Ano 1. Nº 37 28.2-1889.

FRECUENCIA: Diaria.

FORMATO: 48 x 66,5 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: 4 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: Director: Ramón García Vicetto.
ADMINISTRADOR: Non figura (como propietarios figuran: Ramón Garcia Vicetto e Pablo Fontaina).

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección completa).

     

TÍTULO: GALICIA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Revista da Colectividade Ibérica do Uruguai.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1; Xullo 1937- Ano 1. Nº 4; Outubro 1937.

FRECUENCIA: Mensual.

FORMATO: 21 X 28,5 cm,

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: 32 pp.


DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: Redactor responsable; Eduardo Rama.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) colección completa.

     

TÍTULO: GALICIA NUEVA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Semanario Rexional

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1, Nº 15-9-1918- Ano 1. Nº 13: 11-1-1919.

FRECUENCIA: Semanal

FORMATO: 33.5 x 48 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: Ata o Nº 6 (8 pp. de avisos)
(Desde o Nº 7) 6 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: Director: José Maria Barreiro.

ADMINISTRADOR: Non figura.

LOCALIZACIÓN: (Montevideo) (coleción completa).

OBSERVACIÓNS: Trátase dun Órgano de prensa continuador de Tierra Gallega. Asi o expresan no Nº 1 os seus redactores:(..) no precisamos (ni) presentación ni programa. Para lo primero, nos creemos bastante conocidos. Lo segundo. queda expuesto con manifestar que somos los mismos de Tierra Gallega (Montevideo, 15-9-1918,p 1. Salud, paisanos).

     
TÍTULO: GUIEIRO

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE:
Ógano do patronato da Cultura Galega.
(A partir de 1984) Publicación trimestral interna.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN:
(Primeira época ) 1. Ano Nº1: Abril de 1965 - Ano II. Nº 1: Sant- yago 1968.
Segunda Xeira: Nº 1: Xullo de 1984 - Nº (18)sen datar, pero correspondente ó) 1992.

FRECUENCIA: Irregular.

FORMATO:
(Primeira época) 19 X 28,5 cm.
Segunda Xeira: Variable entre 8 a 20 pp, sen numerar.


DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
(Primeira época ) Redactor responsable: José Cancela Freijo.
Segunda Xeira: Nº 1. ó 8: Director responsable: Manuel Suárez Suárez.
Nº 9 ó Nº 15:Director responsable Meilán Martínez.
Nº 16-17:Director responsable:Manuel Canabal Fuentes.
Nº (18): Non figura.

ADMINISTRADOR: Non figura.

LOCALIZACIÓN: BN (Mointevideo) (coleción fragmentaria)
BJCF(Montevedeo) (coleción fragmentaria) BCZ (colección fragmentaria).

OBSERVACIÓNS: O Nº 1. do Ano 1 publicouse cun Suplemento no que se reproduciu facsimilarmente o texto dapetición que subcribiron, con data 16-2-1965, os presidentes e secretarios de dazaseis instituciós da colectividade galega de Uruguay dirixida ó arcebispo de compostela, Fernándo Quiriga Palacios, reclamando polo uso do galego na liturxia.
A publicación interrompeuse en 1968 e reapareceu en 1984.

     

TÍTULO: LA UNIÓN GALLEGA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: (A partir do Nº 201).A Publicación e Semanal. Consagrada a propender a unión e fraternidade da Colonia Galega. (A partir do Nº 72). A Publicación e bisemanal.Órgano defensor dos intereses galegos en as Republicas do Plata.
(A partir do Nº 202). Periódico tri-semanal. Órgano defensor dos intereses galegos nas Republicas do Plata. (A partir do Nº 306). Todo por galicia e para galicia. (A partir do Nº1212 engádese o epígrafe). Labor improbus omnia vincit.
(Durante a 2º Época) o diario da maña-Eco Imparcial e genuino dos Intereses Públicos e da prensa.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo
DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. 18-8-1881- Ano VII Nº 1-1-1889.
2º Época. Ano 1.Nº 1: 1-1-1892- Ano 1. Nº 130: 12-6-1892.
FRECUENCIA: (Ata o Nº 71). Semanal.
(A partir do Nº 72) Bisemanal.
(A partir do Nº 202) Trisemanal (mércores, venres e domingo). (A partir do Nº 558) Diaria
(Durante a 2º Época). Diaria (non aparecía os dias seguintes ós festivos).

FORMATO: (Ata o Nº 2011 27,5 x 38,5 cm.
(Do Nº 202 ó Nº 260) 32,5 x 50 cm.
(Do Nº 261 ó Nº 327) 39 x 55,5 cm.
(Do Nº 328 ó Nº 557) 33 x 48,5 cm.
(Do Nº 558 ó Nº 6551 39 x 57 cm.
(Do Nº 656 ó Nº 1232) 48,5 x 65,6 cm. (Durante a 2º Época) 48,5 x 66 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen ilustracións (excepcionalmente incorporou algúns gravados, xeralmente en ediciós extraordinarias do homenaxe).

NÚMERO DE PÁXINAS: (Ata o Nº 71) 8 pp.
(Do Nº 72 ó Nº 190) 4 pp.
(A partir do Nº 191) engade 4 pp, de avisos comerciais.
(A partir do Nº 202 ó nº 1232) 4 pp, (2 de avisos comerciais.)
Durante a 2º Étapa) 4 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE:
(Ata o Nº 71) Propietarios: José F Agrasar e Ramón Cerdeiras.
(Do Nº 72 ó 201) Fundadores e propietarios: José F Agrasar e Ramón Cerdeiras.
(Do Nº 202 ó Nº 260) Director e Administrador: Ramón Cerdeiras.
(Do Nº 261 ó Nº 3041) Redactor en xefe: Manuel Simón de la Rua.
(Do Nº 1161 ó Nº 1212) Director en xefe: Ramón Garcia Vicetto.
Durante a 2º Época. Redactor en xefe: César Cisneros Luces.

ADMINISTRADOR: (Do Nº 261 ó 308) Xerente-Administrador: Ramón Cerdeiras.
(Do Nº 319 ó Nº 432) Xerente: Ramón Cerdeiras, Administrador: Juan R. Baliño.
(Do Nº 433 ó Nº 1232) Xerente-Administrador: Ramón Cerdeiras.
(Durante a 2º Época) Director-Xerente da Empresa: Ramón Cerdeiras.

LOCALIZACIÓN:
BN (Montevideo) (colección completa).
BCG (Montevideo) (colección fragmentaria: Tomo 1. Nº 1 ó Nº 41).

OBSERVACIÓNS: A colección organizase en tomos que non se corresponden necerariamente con anos completos. Os Tomos 1, e III presentan numeración corrida das páxinas do xornal. A partir do Nº 202 interrómpese este criterio. O 12-5-1889 constituíse a Sociedad Anónima de Tipografia” Unión Gallega” os estatutos foron aprobados polo Poder Executivo o 24-5-1889.O directorio da Sociedede estaba composto por Mario Rodriguez (presidente), José Pombo (Tesoureiro). José M Canto (secretario), e Antonio Montans e Ramón Cedeiras (vocais). Esta Sodiedade foi a que se encargou en 1892 de edicción de La Unión Gallega na súa 2º Época.

     
TÍTULO: NOS

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Órgonao Oficial da Asociación Uruguaya de fillos de gallagos.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Nº 1. Xuño de 1964 - Nº 4; Maio de 1965.

FRECUENCIA: Irregular.

FORMATO: 17,5 X 25 cm.

ILUSTRACIÓNS: Sen Ilustracóns.

NÚMERO DE PÁXINAS: 8 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: Director: Carlos A, Zubillaga.

ADMINISTRADOR: Maria del Rosario Losada.

LOCALIZACIÓN:
Non se rexistra na BN (Montevideo).
BCZ (Montevideo) (colección completa).

     
TÍTULO: O FUNGUEIRO

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Periódico quincenal da actualidade galega.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº.1; 5-7-1918-Ano 1. Nº 4; 5-9-1918.

FRECUENCIA: Quincenal.

FORMATO: 20 x 29 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións (preferentemente debuxos satíricos).

NÚMERO DE PÁXINAS: 12 pp.(4 pp, de avisos).

LOCALIZACIÓN:
BN (Montevideo) (colocción completa).
BCZ (Montevideo) (colección completa en fotocopia).

OBSERVACIÓNS: Trátase da única publicación de carácter, predominantemente, satírico.

     

TÍTULO: O IRMANDINO

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: (Primeira época) Periódico Galego-Ógano da Irmandade Galeguista do Uruguai. Segunta época Órgao da Irmandade Galeguista do Uruguai.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1; Outubro de 1934- Ano II.. Nº 6; Xaneiro de 1936. Segunda época Nº 1; Xullo 1958- NBº 4; Xuño 1961.

FRECUENCIA: Irregular.

FORMATO: 29,5 X 40,5 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustraciós.

NÚMERO DE PÁXINAS: 4 pp (sen numerar).

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: (Segunda época) Directores responsables; Xosé L. N. Villaverde- Miguel Vázquez Valiño.

LOCALIZACIÓN: BN Montevideo) (colocción completa.
BCZ (Montevideo) (colección en fotocopia).

     

TÍTULO: RAZA CELTA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Órgano do Comité Automista Galego de Montevideo.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1; 29-4-1934- Ano 1. Nº 12; Xaneiro e Febreiro de 1935.

FRECUENCIA: Quincenal (Con irregularidade).

FORMATO: 28 X 38 cm.

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións.

NÚMERO DE PÁXINAS: 12 pp. (o Nº 12,Dobre con 24 pp).

ADMINISTRADOR: José Barrera.

LOCALIZACIÓN: BN (Montevideo) (colección completa).
BCZ (Montevedeo) (colección en fotocopia).

OBSERVACIÓNS:
Resulta evidente a influencia do doutor Constantino Sánchez Mosquera na orientación da Raza Celta.

     
TÍTULO: TERRA GALLEGA

SUBTÍTULO, LEMA OU EPÍGRAFE: Semanario Rexional Ilustrado.

LUGAR DE EDICIÓN: Montevideo.

DATAS DE APARACIÓN: Ano 1. Nº 1. 11-2-1917-Ano II. Nº 63; 28-4-1918.

FRECUENCIA: Semanal.

FORMATO: 28,5 x 38,5 cm

ILUSTRACIÓNS: Con ilustracións (as fotografias locais son de excepcional calidade e valor testemuña).

NÚMERO DE PÁXINAS:
(Ata o Nº 8) 16 pp.
(Do Nº 9 ó Nº 63) 12 pp.

DIRECTOR, EDITOR OU REDACTOR RESPONSABLE: (Ata o Nº 4) Director: José Maria Barreiro.
(Do Nº 4 ó Nº 42) Director-Propietario: José Maria Barreiro.
(A partir do Nº 40) por enfermidade de José Maria Barreiro asume as funcións da dirección Miguel Barros Castro.
(Do Nº 52 ó Nº 63) Director: Miguel Barrros Castro, secretario de redación; Ángel Aller.

ADMINISTRADOR:
(Ata o Nº 4 ) Administrador: Julio Vázquez Anido.
(Do Nº 5 ó Nº 63) Non figura administrador.

LOCALIZACIÓN:
BN (Montevideo) (colección completa).
BARC (Montevideo) (colección completa).
OBSERVACIÓNS: Publicou numerosos folletíns.